Generalforsamling til Gjerøy Idretts- og samfunnshus 2017

15.02.2017 kl 18:00

Sak 1: Valg av møteleder, referent og ordstyrer.

          Referent: Anita Lykkja

          Ordstyrer: Monica Karlsen

          Møteleder: Arne J. Hoff jr.

 

Sak 2: Godkjenning av Innkalling. Innkalling godkjent.

          Godkjenning av Saksliste. Saksliste godkjent.

 

Sak 3: Årsmelding v/ Arne J. Hoff jr. Årsmeldinga godkjent med enkle rettelser.

 

Sak 4: Regnskap v/ Inger Lise K. Aakre. Regnskapet godkjent.

 

Sak 5: Utleie/Bruk av samfunnshuset

      A: Nye utleiepriser:

                                                    Døgn                     Helg

         Hele Grendehuset:               600,-                   1000,-

         Bibliotek/Kjøkken                300,-                     500,-

         Kun Bibliotek                       100,-                     300,-

         Barnebursdag                       200,-

         Nye priser er vedtatt.

     B: Opprette et register ved utlån av nøkler. Dette blir gjort av Arne J. Hoff jr.

 

Sak 6: Vedtekter; Forslag til endringer / oppdatering.

          Vedtekter lest opp av Arne J. Hoff jr.

          Generalforsamlingen for Gjerøy Idretts- og samfunnshus gir en innvending til Rødøy kommune og ber om at ordlyden i vedtektene endres i henhold til Gr.skolelovens §9 - 5. Generalforsamlingen ber om at hele dokumentet fås et tydeligere og mer moderne språk.

 

Sak 7: Prosjekt Møtested v/ Inger Lise K. Aakre

         Forslag til Generalforsamlingen:

         A: Prosjekt Møtesteds oppgaver legges inn under driftsstyret.

         B: Bibliotekansvarlig på Gjerøy har møte- og forslagsrett.

         C: Prosjekt Møtested sitt regnskap og bankkonto beholdes.

         D: Det blir laget en materielliste over Prosjekt Møtesteds eiendeler.

         Vedtak: Enstemmig.

 

Sak 8: Valg

         Det skal velges 2 medlemmer til driftsstyret, i tillegg til 2 personlige varamedlemmer.

         Leder: Arne J. Hoff jr

         Nestleder: Gunn Aakre Strøm

         Kasserer: Inger Lise Kvalvik Aakre

         Sekretær: Randi Sindre Hoff

         Styremedlem: Finnvald Karlsen

        Vararepresentanter: Carmen Luiten ( leder)

        Vararepresentanter: Bjørg Kristiansen ( nestleder)

        Revisor: Ingvild Karlsen

        Revisor: Monica Karlsen

        Valgkomité: Odd Kåre Kristiansen

                           Ellinor Monsen

                           Monica Karlsen

       Bibliotekansvarlig: Anita Lykkja ( møte- og forslagsrett)

       Vedtak: Enstemmig.

 

Sak 9: Eventuelt

          Ingen saker.

 

Møtet slutt!

 

 

Møtereferat 10. februar 2017

 

Disse møtte opp: Finnvald Aakre Karlsen, Inger Lise Kvalvik Aakre, Randi Sindre Hoff og Arne J. Hoff jr.

 

Formålet med dette møtet er å lage et nytt forslag til vedtekter og drift av prosjekt møtested.

 

1. Prosjekt Møtested; Forslag til Generalforsamling som skal legges fram:

 

A) Prosjekt Møtestedets oppgaver legges inn under driftsstyret. Innebærer at møtestedet beholder sin egen konto.

 

B) Biblioteketansvarlig blir tilleggsmedlem ( Anita Lykkja ?).

 

2. Prisliste for bruk av huset; enkelttreninger fjernes fra forslaget.

 

Møtet slutt!

Møte 25. Januar 2017

Driftsstyremøte 25. Januar 2017 kl 18:00

Tilstede: Inger Lise Kvalvik Aakre, Gunn Aakre Strøm, Randi S. Hoff, Anita Lykkja, Arne J. Hoff jr

Finnvald har meldt avbud pga været/Båt innstilt. Ingen vara er innkalt pga kort varsel.

 

Saker som tas opp i generalforsamlinga:

-          Gjennomgang av vedtektene. Punkt VII må tydeliggjøres med et enkelt språk. Gjelder for så vidt hele dokumentet. Tas opp i generalforsamlinga.

-          Prisene for bruk av samfunnshuset må tas opp på generalforsamlinga; Hvem skal betale? Hva skal betales?

-          Valgrulleringa må tas opp ( 1 / 2 år).

-          Prosjekt møtested.

 

Generalforsamling onsdag 15. februar kl 18:00. Oppslag/ Innkalling sendes ut minimum 5 dager før generalforsamlinga. ( Navn + rolle).

Referatene som ligger på driftsstyrets PC sorteres i mapper.

Møtet slutt kl 20:30

møte 24.februar 2016

 

GRENDEMØTE OG GENERALFORSAMLING

I GJERØY IDRETTS- OG SAMFUNNSHUS 2014/2015 – ONSDAG 24. FEBRUAR 2016

 

Disse møtte: Gunn Strøm, Arne Jan Jr. Hoff, Wenche M. Kristiansen, Odd-Kåre Kristiansen, Stig Monsen, Jorunn Ø. Monsen, Ingvild Karlsen, Paul Amundsen, Carmen Luiten, Bjørnar Karlsen, Fritjof Strøm, Sonja Wahl, Eirik Wahl, Magnus Svendsen, Tor Svendsen, Slava Korneev, Jim Monsen, Siri Midttun, Finnvald Karlsen, Reidar Monsen, Bent Aakre og Inger Lise K. Aakre.

 

Sak 1. Valg av møteleder, referent, og ordstyrer.

            Møteleder: Gunn Strøm

            Referent: Inger Lise K. Aakre

            Ordstyrer: Arne J. Jr. Hoff

 

Sak 2: Det nye samferdselskartet.

 

Jim informerer om fylkets arbeid med det ”nye samferdselskartet”, og i hovedsak Trond Hansens forslag til samferdselsløsning i Rødøy. Terje Lauritzen har skrevet brev til Nordland fylkeskommune. Han blir å sende brevet til fylket og stiller seg åpen for at Gjerøy lokalutvalg/grendemøte stiller seg bak brevet.

 

Innspill fra møtet:

 

 • Grendemøte/lokalutvalget utarbeider en uttalelse fra bygda og legger ved brev fra Terje og gjerne fra flere næringsdrivende og private på øya. Lokalutvalget tar kontakt med flere lokalutvalg i kommunen for å finne ut om det er mange like reaksjoner på ruteforslagene.
 • Brev som skal vedlegges må være sendt lokalutvalget innen 7. mars 2016.

 

Sak 3: Årsmelding.

            Wenche leste årsmeldingen.

            Årsmeldingen tatt til etterretning.

 

Sak 4: Regnskap.

            Regnskap 2014 ble framlagt revidert.

            Regnskapet er tatt til etterretning.

 

            Det ble orientert om regnskap fra 2015.

            Dette oversendes til revisorene.

 

Sak 5: Valg.

            Carmen orienterte om arbeidet i valgkomiteen.

 

            Forslag fra valgkomiteen:

            Leder: Jorunn Ø. Monsen

            Styremedlem: Arne J. Jr. Hoff.

            Styremedlem: Anita Lykkja.

            Styremedlem: Finnvald Karlsen

      

            Vararepresentanter: Carmen Luiten

            Vararepresentant: Bjørg Kristiansen

 

            Revisor: Ingvild Karlsen

            Revisor: Monica Karlsen.

 

            Valgkomite: Gjenvalg.

 

Sak 6: Samordning av øyas lag og foreninger.

 

Det foreslås at lokalutvalget kaller inn lederne i alle lag og foreninger på øya. Denne gruppen drøfter ideen.

 

Sak 7. Gjerøy veilysforening.

 

I 2013 ble det vedtatt av grendemøte på Gjerøy at lokalutvalget skulle fungere som veilysforening.

Dagens lokalutvalg har drøftet saken mener at denne funksjonen ikke kan følge nytt lokalutvalget automatisk.

Forslag om at det siste valgte styret i veilysforeningen avholder møte og bestemmer funksjonen for foreningen videre.

 

Møtet slutt

Inger Lise K. Aakre

Referent

 

Driftsstyret 27.01.16

MØTE I SAMFUNNSHUSSTYRET 27. JANUAR 2016

 

Disse møtte: Gunn Aakre Strøm, Bjørg Kristiansen, Arne Jan Jr. Hoff og Inger Lise K. Aakre.

Anita Lykkja har meldt forfall, i hennes sted møtt Bjørg Kristiansen

 

Gjennomgang av referat fra siste styremøte 7. desember 2014.

-          Anita søker om filmlisens og sjekker muligheten for kjøp av flere bokreoler.

-          Styret jobber videre med å kjøpe møbler til entreen på samfunnshuset.

 

Sak 1: Angående belysning ved samfunnshuset.

Kopi av brev fra miljøutvalget ved skolen med oppsummering av manglende belysning. Brevet var sendt til rektor og manglende er for det meste rettet på nå.

 

Sak 2: Leie av huset.

Vi setter opp et oppslag med påminnelse om at leder skal kontaktes ved leie av samfunnshuset.

 

Sak 3: Styrets funksjon videre.

Hvordan skal styret fungere?

Tanken om å etablere Gjerøy velforening har vært luftet. Dette tas opp i et grendemøte.

 

Sak 4: Dugnad.

Lagerrom 1 og 2: Rydde, organisere og merk.

Kjøkken: Rydde, omorganisere og merke hyller.

Henge opp førstehjelpsskrinet.

 

Det kalles inn til dugnad mandag 8. februar fra kl. 19.00 -21.00.

Det bes om at en person representerer skoen og en fra hvert lag/forening.

 

Sak 5: Innkjøp av nye komfyrer.

Gunn kontakter Randi og blir enige om hvordan henvendelse kommunen skal på om dette.

Det meldes også fra om at det må monteres varmeovn på lagret.

Vedlikehold og merking av idrettsgulvet.

Mosen må fjernes fra taket på samfunnshuset.

 

Sak 6: Årsmøte.

Årsmøte 20. februar 2016 kl. 14.00.

 

Sak 7: Nettsiden gjeroy.net

Det er nå 5 brukere av hjemmesiden. Den årlige brukeravgiften økes fra kr. 100 til kr. 150 fra 2016.

 

Sak 8: Aktivitetsplan.

27. jan.: Styremøte

30.jan.: Lan

 

06. feb.: Gjerøy UL/IL, cafe

12 – 14. feb: Konfirmasjonshelg.

20. feb.: Generalforsamling

26 – 28. feb.: Distriktsungdomskoret

 

5. mars: Gjerøy UL/IL, cafe

12. mars: Kino barneforestilling (dinosaur?) og voksenforestilling (bølgen?) (Nettflix)

19. mars: Øyblomsten hagelag, påskeblomstersalg

 

2. april: Gjerøy UL/IL, cafe

16. april: Bokkafe

30.april: Bokkafe

 

7. mai: Bursdag, Siv Aakre

14. mai: Konfirmasjon, Monsen/Aakre

17. mai: 17 mai

 

4. juni: Gjerøy UL/IL, cafe

23. juni: St. Hans feiring

 

 

 

 

Inger Lise K. Aakre

Referent

Driftsstyret, 7. desember 2014

MØTE I DRIFTSSTYRET 7. DESEMBER 2014

 

De som møtte: Gunn Strøm, Anita Lykkja, Arne J. Hoff og Inger Lise K. Aakre.

 

Film i biblioteket

Kommunen kjøper lisens og det kan vises film lovlig til neste år.

 

Innkjøp av flere reoler

Kommunen kjøper inn flere bokreoler og en ”bok-krybbe”.

 

Møbler til gangen på samfunnshuset

Vi har fått tilbud fra Kinnarps: 2 stk 2-seter og 1 stk bord til kr. 18.000. Dette syntes vi var litt dyrt. Gunn innhenter tilbud fra andre leverandører.

 

Mikrobølgeovnen på samfunnshuset er ødelagt/dårlig

Anita gir sin til huset.

 

Aktivitetsplan

Desember:

Filmcafe i romjula: Ansvarlig Gunn, Anita og Arne.

Januar:

Markering av friluftslivets år: Lesetur i plantefeltet i Botnan: Anita ansvarlig.

Februar:

Folkehelselunsj: Anita ansvarlig.

Dugnad på samfunnshuset: Gunn kaller inn.

Styremøte der alle fra styret kalles inn.

Årsmøte i samfunnshusstyret.

 

Utleie av samfunnshuset

Uke 30: Den 25. juli er huset utleid for bryllup.

 

Kunstidè

Over trappa til mellomfløya er det ett hull høyt oppe på veggen, skolebarna oppfordres til å lage kunstverk som kan henges over og rundt J Dersom skolen ikke har kapasitet til dette, kan vi arrangere en hobbystund på biblioteket for å lage noe pent til veggen.

 

 

 

Møtet slutt.

driftstyret 1. juni 2014

MØTE I DRIFTSSTYRET 1. JUNI 2014

 

 

Disse møtte: Gunn Aakre Strøm, Arne Jan jr. Hoff, Anita Lykkja og Inger Lise K. Aakre.

 

Aktivitetsplan våren/sommeren 2014

14. juni: Sommerbokcafe (Anita)

14. juni: LAN (Arne Jan jr.)

18. juni: Dugnad inne på samfunnshuset kl. 18.00 (Gunn)

Juli: Fotball VM finale (Arne Jan jr.)

 

Dugnad:          Vask av kjøkkeninnredning

                        Reparasjon av kjøkkeninnredning

                        Merking av kjøkkenskap

                        Såpedispenser på kjøkken

                        Rydding av lager innafor kjøkkenet

                        Rydding i ledninger til lydanlegget

                        Male gangen i samfunnshuset

 

 

Regler for drift av samfunnshuset

Gunn kontakter skolesjefen for å finne ut av hvem som dekker og er ansvarlig for utgifter til vaskemidler, toalettpapir osv. for samfunnshuset.

 

 

 

Møtet slutt

 

Gjerøy Idretts- og samfunnshus

KONSTITUERENDE MØTE I DRIFTSSTYRET 30.04.14

 

Disse møtte: Gunn Aakre Strøm, Anita Lykkja, Arne Jan Hoff Jr, Bjørg Kristiansen og Inger Lise K. Aakre

 

 

Sak 1/14 KONSTITUERING

 

Leder er valgt: Gunn Aakre Strøm

Nestleder: Arne Jan Hoff Jr.

Kasserer: Inger Lise K. Aakre

Sekretær: Anita Lykkja

 

 

Sak 2/14 FØRSTE MØTE I DRIFTSSTYRET

 

Onsdag 21. mai kl. 19.00.

 

 

 

 

Din overskrift

Gjerøy Samfunns- og idrettshus

 

GENERALFORSAMLING GJERØY SAMFUNNSHUS

30. APRIL 2014

 

Disse møtte: Gunn Aa. Strøm, Bjørg Kristiansen, Lyder Storhaug, Arne Jan Hoff Jr, Fritjof Strøm, Anita Lykkja, Bjørnar Karlsen og Inger Lise K. Aakre

 

SAK 1/14 ÅRSMELDING

Leder, Bjørnar Karlsen ønsket velkommen og leste opp årsmelding.

 

SAK 2/14 REGNSKAP

Kasser, Inger Lise K. Aakre gikk gjennom regnskapet for konto i DNB og konto i HSB. Regnskapet er ikke gjennomgått av revisorene.

 

Regnskapet vedtas under forutsetning av revisors godkjenning.

 

SAK 3/14 VALG

Valg av leder:             Gunn Aakre Strøm, 1 år (2015)

Styremedlemmer:       Arne Jan Hoff Jr, 2 år (2016)

                                   Anita Lykkja, 2 år (2016)

                                   Inger Lise K. Aakre, 2 år (2016)

Vararepresentant:       Bjørg Kristiansen, 2 år (2016)

Revisorer:                   Monica Karlsen, 2 år (2016)

                                   Ingvild Karlsen, 1 år (2015)

Valgkomite:                Anita Karlsen, 1 år (2015)

                                   Carmen Luiten, 2 år (2016)

 

SAK 3/14 FORSLAG TIL AKTIVITETSPLAN

 • Bok kafe: Selge/gi bort bøker som bør kasseres, info om nye bøker, digital avisbase.
 • Biblotekdugnad: Rydde og ordne.
 • Tema kafe: Kaffekurs, vinkurs, brødbakekurs, fotokurs, forfatterbesøk, lyd- og lyskurs
 • Den kulturelle skolesekken: Nord for solen.
 • Grunnlovsjubileum: Markering på Gjerøy.
 • Søknader om prosjektmidler.
 • Felles tv/filmvisning via nett; fotballkamper, filmer, serier osv.
 • Nå er det internett som er godt nok til å kunne gjøre det.

 

 

SAK 4/14 VEDLIKEHOLD

 • Belysning ved samfunnshuset:

Det er svært dårlig belysning ved anlegget. Det er feil i anlegget. Det nytter ikke med skifte av pærer. Pærene går like fort og anlegget må gjennomgås.

 

 • Teleslynge ved samfunnshuset.
 • Vedlikehold av parketten i idrettshallen.

 

Styret utarbeider henvendelse til kommunen om disse to sakene.

 

 • Merking og vedlikehold av lydutstyret/anlegget.

 

 

SAK 5/2014 REGLER FOR UTLÅN AV NØKLER FOR SAMFUNNSHUSET

Sak innkommet fra Gjerøy IL/UL

Dagens regler for nøkkelutlån opprettholdes. Fritjof skriver og laminerer huskelapp med reglene som festes til utleienøklene.

 

 Møtet slutt

 


styremøte 2014

MØTE I DRIFTSSTYRET 09. APRIL 2014

 

Disse møtte: Bjørnar Karlsen, Gunn Aakre Strøm og Inger Lise K. Aakre

 

Sak 1/2014:    Planlegging av årsmøte.

                        Årsmøte 30. april 2014 kl. 18.00.

Saker til årsmøte: Årsmelding, regnskap, valg og innspill til aktivitetsplan. Eventuelt andre saker meldes 2 dager i forvegen.

 

 

Sak 2/2014:    Utsending av regning til brukere av Gjerøy.net

                        Kasserer må sende ut regning til brukere av nettsiden.

De som skal ha regning er:

                        Rødøy Frikirke, Gjerøy UL/IL og Øyblomsten hagelag.

 

 

Sak 3/2014:    Aktivitetsplan våren 2014

                        12. april, blomstersalg.

                        23. april, bibliotekets dag

                        26. april, skoleturcafe

                        30. april, årsmøte

                        03. mai, cafe

                        17. mai

                        31. mai, cafe

                        1 uke juni, sommerblomstersalg

                        23. juni st. hans feiring

 

 

Møtet slutt J

 

 

 

 

 

 

 

STYREMØTEER 2013

MØTE I DRIFTSSTYRET 10.10.13

Disse møtte: Bjørnar Karlsen, Gunn Strøm og Inger Lise K. Aakre

Saker til behandling:

Sak 1

AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2013

Oktober

12. LAN kl. 18.00

19. SKOLETURKAFE (Ragnhild og Benjamin)

26. LAN kl. 18.00

November

02. FILMKVELD PÅ BIBLIOTEKET (Bjørnar, Gunn og Inger Lise)

09. SKOLETURKAFE (Anne-Marie og Ilya)

09. LAN kl. 18.00

16. BIBLIOTEK KAFE (Else)

23. LAN kl. 18.00

Desember

01. JULEGRANTENNING (Foreldrerådet)

08. LAN kl. 18.00

14. SKOLETURKAFE (Ellinor og Reidar)

JULEBLOMSTERSALG (Øyblomsten hagelag)

JULETREFEST (IL/UL)

Februar 2014

05. Driftsstyremøte (planlegging av årsmøte)

Det er muligheter å låne bøker hverdager fra kl. 13.00 – 15.30 (kontakt skolens ansatte)

 

Sak 2

NYE BØKER

Det er kommet nye bøker til biblioteket. Dette må annonseres.

 

Driftstyret 2012

MØTE I DRIFTSSTYRET 6. SEPTEMBER 2012

Disse møtte: Gunn Strøm, Bjørnar Karlsen og Inger Lise K. Aakre

 

 

SAK 1:           FORESPØRSEL OM Å LÅNE TEKSTILBILDENE SOM TILHØRER I SAMFUNNSHUSET

                        Skolen har spurt om de kan få låne tekstilbildene som tilhører samfunnshuset til å bruke på gammelskolen. Vi synes det er vanskelig å låne ut bildene på vegne av bygda. Vi oppfordrer heller skolen til å sende ut forespørsel til foreldrene om å bidra.

 

 

SAK 2:           MUNTLIG FORESPØRSEL OM Å SE PÅ MULIGHETEN PÅ Å FÅ BEDRE INTERNETTTILGANG VED SKOLE OG SAMFUNNSHUS

                        Vi undersøker muligheten for bedre nettløsninger.

 

 

SAK 3:           VEDLIKEHOLD SAMFUNNSHUSET

                        Vi sender skriv til teknisk etat om nødvendig vedlikehold som må utføres ved anlegget.

 

 

SAK 4:           BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTIDER

                        Fast åpningstid ved biblioteket

                        Hverdager kl. 14.00 – 15.30

                       

Kveldstid

                        Mandag 18.30 – 20.00

                        Tirsdag 19.30 – 21.00

 

 

SAK 5:           AKTIVITETSKALLENDER HØSTEN 2012

                        13. september             Hagelagets høstløksalg

                        22. september             Bokcafe (Bjørg)

                        02. oktober                 Cafe (skolen)

                        21. oktober                 Søndagscafe (Gunn og Inger Lise)

                        31. oktober                 Filmklubb (Bjørnar og Slava)

                        10. november              Quiz (Anita Lykkja og Siri)

                        24. november              Bokcafe (Else)

                        02. desember              Julegrantenning

 

 

SAK 6:           INNKJØP AV LYDANLEGG TIL BIBLIOTEK

                        Det kjøpes inn lydanlegg.

                       

 

                       

                       

Bjørnar Karlsen                      Gunn Strøm                           Inger Lise K. Aakre

        Sign                                       sign                                             sign

Utgående brev

Driftstyret for Gjerøy Idretts- og samfunnshus

v/leder Bjørnar Karlsen

8195 GJERØY                                                                                 06.09.2012

 

 

 

 

Rødøy kommune

Teknisk etat

8185 VÅGAHOLMEN

 

 

 

NØDVENDIG VEDLIKEHOLD SOM MÅ UTFØRES VED GJERØY IDRETTS- OG SAMFUNNSHUS

 

Vi ønsker med dette å melde fra om nødvendig vedlikehold som må utføres ved anlegget. En stor del av manglene har vært meldt inn over flere år og noe er blitt ordnet. Det er sikkert praktisk å få arbeidet utført når skolen er stengt i høstferien.


Reparere håndtak på kjøkkeninnredning
Håndtak på kjøkkeninnredning må festes.


Skifte takplater i gymsalen

Brist i glasset på i ytterdør

Lagerdør i gymsal må ordnes slik at den kan låses

Dimmebryter og termostat gymsal

Vedlikehold av ventilasjonsanlegget

 

Uttak for stikkontakt

Det må bli montert utendørs stikkontakt ved hovedinngang på samfunnshuset.

Mose på taket

Mose på samfunnshusets tak må fjernes.

 

Maling av vegger

Veggene, særlig kjøkken og inngangshall er nedslitte og trenger å bli malt.

 

 

 

Refferat 2011MØTE I DRIFTSSTYRET 02.09.2011

 

Disse møtte: Gunn A. Strøm, Bjørnar Karlsen og Inger Lise K. Aakre

 

Saker:

 

ORIENTERINGSSAK

Rektor har sendt avviksmelding på de vedlikeholdsoppgaver som vi har meldt inn til kommunen.

 

Dugnad

Aktivitetsplan

 

DUGNAD

Dugnad mandag 19. september kl. 18.00

 

Gjøremål:

Organisering av lager

-           nedrigging av gamle hyller

-           montering av nye hyller

-           oppmerking

-           montering av lerret i biblioteket

-           montering av kurv i taket til projektoren

 

Vi kaller inn: Jim, Gunn S, Bjørnar, Bent, Inger Lise, Randi og Monica.

 

 

AKTIVITETSPLAN HØST 2011

Vi setter opp plan når ”Prosjekt skoletur” har satt opp sitt program.

 

 

 

 

Møtet slutt

 

Gunn A. Strøm           Bjørnar Karlsen          Inger Lise K. Aakre

 

Referat 2010
Møte i Gjerøy Idretts- og Samfunnshus

Onsdag 26. Mai 2010 kl 18.00


Disse møtte: Helge Nordvik, Bjørnar Karlsen, Gunn Aakre Strøm, Terje Lauritzen, Lyder Storhaug og Inger Lise K. Aakre.

Saksliste og vedtekter for Gjerøy Idretts- og Samfunnshus.

Gunn A. Strøm informerte om den nye strukturen i styret, der Bibliotekgruppa fungerer som fast styre og representanter fra øvrige lag blir innkalt etter behov.Sak 1/10: Konstituering

Leder: Gunn Aakre Strøm (valgt av årsmøtet) Kasserer : Inger Lise Kvalvik Aakre (valgt av årsmøtet) Nestleder: Bjørnar Karlsen: Enst. valgt Sekretær: Gunn A. Strøm (enst. Valgt)

Ansvarsområde til styre: - melde inn vedlikehold - utleie av huset

Arbeidsfordeling - meldinger om mangler på anlegg må meldes så fort som mulig mellom den daglige bruken; skolen og til driftsstyret

Det tas kontant med kommunen vedrørende mulighet om å få utføre enkelte vedlikeholdsoppgaver på regning. Leder kontakter kommunen vedr. saken.

Møtehyppighet i styret. Samlet styre avholder minimum 2 møter i året; et om våren og et om høsten.Sak 2/10: Vedlikehold av huset.

* Dørhåndtak på flere av dørene er borte og/eller defekte

* Dørhåndtak til nødutgangen må på plass!!

* Maling på veggene begynner å bli slitt

* Dørhåndtak på kjøkkeninnredning

* Ny oppvaskmaskin er bestilt

* Belysning i hallen/inngangen på samfunnshuset må ordnes

* På lagerrommet er det ofte uryddig. Til denne døra må det skaffes nøkkel

* Snørydding av trappen/inngangen til samfunnshuset må settes i system til neste vinter

*Handikapklosett må skiftes

*Teknisk etat må kontaktes vedr mose på taket

*Lysbryteren til dimeren i samf.sal er borte

*Vedlikehold og oppmaling av parketten i salen

Sak 3/10: Innredning av rommet ved kjøkken

Det er ønskelig at dette rommet kan omdisponeres og gis en praktisk innredning for bruk som supplerings rom til kjøkkenet.

- Det kjøpes innen robust stålreol til utstyr som skal lagres, i samrå med rektor/skole

- Skap med glass som i dag er plassert på lagret for idrettsutstyr flyttes til rommet ved kjøkken.Sak 4/10: Innvesteringer

Innspill fra brukere på ting som mangler:

- Ønske om lysbryter ute for juletre

- Ønske om knivkoffert til kjøkkenet

- Vanlige vannglass

- Flere gryter i ass. Størrelser

- Ny telefon

- Salt og pepperbøsser

- Sleiver øser skillepotter etc.

- Mugger

- Boksåpner

- Kakespader

- Håndmikser/stavmikserSak 5/10: Dugnad

Bibliotekstyret forbereder dugnad som må være innen utgangen av juni og etter avtale med rektor vedr. hovedrengjøring.Sak 6/10: Nett-tilgang

Møtestedet kjøpte ruter for at brukerne av biblioteket skulle ha tilgang til internett. Nettet er i dag lukket på kveldstid og i helgene.
Vi ber om at rektor følger med på møtestedets åpningstider og utleie på møter og holder nettet åpent da.

Møtet slutt! Inger Lise K. Aakre(referent sig)

Lyder Storhaug(sig) Terje Lauritzen(sig) Gunn Aa. Strøm(sig) Helge Nordvik(sign) Bjørnar Karlsen(sig)


MØTE I DRIFTSTYRET 13. MARS 2010

 

Disse møtte: Gunn Strøm, Paul Aakre og Inger Lise K. Aakre

 

Aktivitetsplan våren 2010

 

Biblioteksaker

 

Planleggingsmøte                               13. mars 2010

Møtestedet åpent                               20. mars ansv. Else

Øyblomsten har Blomstersalg    27. mars

Påskecafe                                03. april ansv. Gunn/Inger Lise

Kino: Lillebror og Knerten         10. april ansv. Gunn/Inger /Sigmund

Skoleturcafe                             17. april

Møtestedet åpent                      24. april ansv. Helge

Møtestedet åpent                      08. mai ansv. Anita

Møtestedet åpent                      22. mai ansv. Bjørg

Møtestedet åpent                      05. juni ansv. Dag

Møtestedet åpent                      19. juni ansv. Siri

Sommercafe                             03. juli ansv. Heidi/Solgunn

Sommercafe                             17. juli ansv. Anny/Monica

Sommercafe                             31. juli ansv. Ingvild/Wenche

Møtestedet åpent                      14. aug. ansv. Arne Jan

 

Dette er en veiledende aktivitetsplan. Det kan komme endringer og det er muligheter for andre å legge inn arrangement. Vi oppfordrer alle til å komme med ideer på eventuelle nye aktiviteter. Si i fra til en av oss i styringsgruppa hvis du ikke kan ta din vakt eller du kan bytte med noen andre på lista.

 

 

Saker vedr. drift av huset

 

Vedlikehold på samfunnshuset:

Dørhåndtak til døra mellom kjøkken og rommet innenfor er ødelagt og må repareres.

 

Planlegging av årsmøte i driftsstyret

Gunn hører med de som er medlemmer av styret om det passer å ha møte den 29. mars 2010.

Saker til behandling er ordinære årsmøtesaker og eventuelle innkjøp til huset.

 

 

2009

MØTE I STYRINGSGRUPPA ONSDAG 26. AUGUST 2009

 

Disse møtte: Paul Aakre, Gunn Aakre Strøm og Inger Lise Kvalvik Aakre

 

 

Nye bøker er pakket ut og satt på plass. Mye spennende lesestoff for alle aldere!

 

 

Prosjekt Møtested organiserer stortings-valg-cafe 14. september.

 

Vi har besluttet å åpent bare annenhver lørdag utover høsten.

Ellers er biblioteket åpent alle ukedager fra kl. 13.00 – 15.00

 

 

Aktivitetsplan høsten 2009

 

Møtestedet åpent                    5. september (ansvarlig Bjørg)

Hagelagets løksalg                          12. september

Valgcafe                                14. september

Møtestedet åpent                 26. september (ansvarlig Inger Lise)          

Møtestedet åpent                  10. oktober (ansvarlig Arild)            

Møtestedet åpent                  24. oktober (ansvarlig Gunn og Inger Lise)

Møtestedet åpent                    7. november         (ansvarlig Siri)   

Møtestedet åpent                  21. november        (ansvarlig Else)  

Møtestedet åpent                    5. desember         (ansvarlig Dag)

 

 

 

DRIFTSSTYRET FOR GJERØY IDRETTS OG SAMFUNNSHUS

MØTEUTSKRIFT , Styremøte, onsdag 25.02.09, kl 19.30.

Møtet var innkalt og ledet av avtroppende leder Gunn Aakre Strøm

Saksliste og forslag til årsrapport utsendt på mail torsdag, 19.02.09.

Disse møtte; Randi S Hoff, Lyder Storhaug, Jim Monsen og Bent Aakre, Terje Lauritzen var bortreist.

Fra styringsgruppa for prosjekt møtested var Paul og Gunn Aakre innkalt. Paul meldte sykdomsfravær.

Orientering om sak 05/09 ble gitt før sakslisten ble fulgt.                

Sak 01/09: Konstituering.

Vedtak: Saken utsettes i påvente av sakeutredning i forbindelse med eventuell omorganisering av styret .

Gunn Strøm tar ansvar for å kalle inn til generalforsamling. Også i år inviterer vi til felles bygdemøte.

Sak 02/09: Behandle årsrapport

                   Vedtak: Godkjent med noen tilføyelser.

Sak 03/09: Behandle økonomi.

  Kassereren meldte sykdomsfravær, saken utsettes derfor  og legges fram direkte i generalforsamlinga.

Sak 04/09: Fastsette dato og saksliste for generalforsamlingen.

                    Vedtak: Generalforsamlingen avholdes torsdag, 26. mars klokken 19.00.

                 Saksliste:

*Sak 1: Valg av møteleder og referent.   

*Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste 

*Sak 3: Driftsstyrets årsberetning 

*Sak 4: Regnskap. 

*Sak 5: Endring av driftsstyrets organisering.

*Sak 6: Valg.  

*Eventuelt

Sak 05/09: Diskutere arbeidsfordelingen mellom styret og prosjektgruppa.

Forslag om endring/sammenslåing av funksjonene. Saken utredes og legges frem i       generalforsamlingen, med forslag til endring av nåværende struktur.

                                         Møte slutt.

Gunn Aakre Strøm          
ONSDAG 28. JANUAR 2009

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR GJERØY BIBLIOTEK/MØTESTED

 

Disse møtte: Gunn Aakre Strøm, Paul Aakre og Inger Lise Kvalvik Aakre.

Ellers møtte Fritjof Strøm.

 

Opplæring i bruk av nettsiden vår www.gjeroy.net.

Vi har tatt Fritjof inn i styringsgruppa som webansvarlig og han har hjulpet oss å lage nettside til biblioteket/møtestedet.

Det har meldt seg andre lag og foreninger som er interessert i å ha eget sted på nettsiden. Vi ser positivt på det å få samlet alt som skjer på øya her. All oppdatering må da skje av medlemmer i styringsgruppa. Da det koster en del i året for oss å ha dette nettstedet vil vi ta kr. 100 pr år pr sted for de som ønsker å være med.

 

De som ønsker å delta på nettsiden bes ta kontakt med Fritjof eller oss andre i styringsgruppa.

 

Store og små markeringer

På nettsiden har vi tenkt å lage et rom for gratulasjoner og andre markeringer som folk har lyst å si noe om. Det kan for eksempel være bursdager, bryllupsdager, andre markeringer som for eksempel årets første hestehov osv. Slipp fantasien løs og tips oss om dette gjerne med bilde, på mail (mailadresser finner du på hjemmesida).

 

 

Aktivitetsplan vårhalvåret 2009

 

Skoleturcafe,Inger Lise, Bodil, Sigmund og Amy 31. jan kl. 13.00 – 15.00

Årsmøte i Kystpartiet                                          07. februar kl. 14.30

Møtestedet: Film,: Gunn, Paul og Sigmund           14. februar kl. 16.00

Skoleturcafe,: Tonje, Wenche, Anna og Siri   21. februar kl. 13.00 –15.00

Møtestedet åpent, ansv: Bjørnar                    28. februar kl. 13.00 –15.00

Møtestedet åpent, ansv: Else                            07. mars kl. 13.00 - 15.00

Skoleturcafe,: Torstein, Monica, Lars og Randi  14. mars kl. 13.00 -15.00

Møtestedet åpent, ansv: Arild                          21. mars kl. 13.00 – 15.00

Møtestedet åpent, ansv: Merete                       28. mars kl. 13.00 – 15.00

Påskeblomstersalg, Øyblomsten hagelag           04. april kl. 13.00 – 15.00

Skoleturcafe,: Ole, Gunn, Tonje og Wenche      11. april 13.00 – 15.00

Møtestedet: Lesestund for de små: Solgunn       18. april kl. 13.00 – 15.00

Møtestedet Brettspill, ansv: Bjørg                     25. april kl. 13.00 – 15.00

Møtestedet har nattåpent, ansv: Siri                    02. mai kl. annonseres

Møtestedet: Quiz, ansv: Inger Lise og Paul         09. mai kl. 13.00 – 15.00

Møtestedet åpent, ansv: Dag                              23. mai kl 13.00 – 15.00

Pinsecafe med  kaker ansv: Gunn og Inger Lise  30. mai kl. 13.00 – 15.00

Sommerblomstersalg, Øyblomsten hagelag         06. juni kl. 13.00 – 15.00

Møtestedet åpent, ansv: Anita                            13. juni kl. 13.00 – 15.00

Møtestedet åpent, ansv: Else                              20. juni kl. 13.00 – 15.00

 

Dette er en veiledende aktivitetsplan. Det kan komme endringer og det er muligheter for andre å legge inn arrangement. Si i fra til en av oss i styringsgruppa hvis du ikke kan ta din vakt eller du kan bytte med noen andre på lista.