Grendemøte/generalforsamling 24.2.16

Mest aktuelt for lokalutvalget

Sak 2: Det nye samferdselskartet.

Jim informerer om fylkets arbeid med det ”nye samferdselskartet”, og i hovedsak Trond Hansens forslag til samferdselsløsning i Rødøy. Terje Lauritzen har skrevet brev til Nordland fylkeskommune. Han blir å sende brevet til fylket og stiller seg åpen for at Gjerøy lokalutvalg/grendemøte stiller seg bak brevet.

Innspill fra møtet:

 • Grendemøte/lokalutvalget utarbeider en uttalelse fra bygda og legger ved brev fra Terje og gjerne fra flere næringsdrivende og private på øya. Lokalutvalget tar kontakt med flere lokalutvalg i kommunen for å finne ut om det er mange like reaksjoner på ruteforslagene.
 • Brev som skal vedlegges må være sendt lokalutvalget innen 7. mars 2016.

 

Sak 6: Samordning av øyas lag og foreninger.

Det foreslås at lokalutvalget kaller inn lederne i alle lag og foreninger på øya. Denne gruppen drøfter ideen.

 

Sak 7. Gjerøy veilysforening.

I 2013 ble det vedtatt av grendemøte på Gjerøy at lokalutvalget skulle fungere som veilysforening.

Dagens lokalutvalg har drøftet saken mener at denne funksjonen ikke kan følge nytt lokalutvalget automatisk.

Forslag om at det siste valgte styret i veilysforeningen avholder møte og bestemmer funksjonen for foreningen videre.

 

Referater 2011

Møte i Gjerøy lokalutvalg 26.10.-11, på Gjerøy Idretts- og Samfunnshus.

Disse møtte: Inger Lise K Aakre, Ingvild Karlsen, Monica Karlsen, Gunn Aakre Strøm.                        
Lyder Storhaug meldte forfall, vara ble ikke innkalt.

Sak 8/11: Orientering

Tv- aksjonen 2011 gikk i år til Norsk Folkehjelp, minerydding.
På Gjerøy kom det inn kr 5681,-.                                                                     
Innsamlingsbøssene står på lagret ved kjøkkenet på samfunnshuset.

Sak 9/11: Svar på spørreundersøkelse fra formannskapskontoret, vedr. lokalutvalg.

1.        Samarbeidet innad i gruppa har fungert godt. Oppgavene har væt fordelt greit.

2.        Rollen i lokalsamfunnet. Via vår nettside -gjeroy.net- har også lokalutvalget en egen fane hvor det legges ut info og referat fra oss. Det vill i tillegg vært ønskelig med en brosjyre, til utdeling i kretsene, som forteller hvilke oppgaver og avsvarsområde lokalutvalget har.

3.         Mange saker har bitt fremmet av enkelpersoner i bygda, og alle er behandlet i utvalget.

4.         Vi som sitter i lokalutvalget i dag er trygge på vår rolle. Men for nye utvalg kan det være godt å få opplæring, og gjerne komme sammen med andre utvalg for å diskutere oppgaver og forventninger.

5.        Gjennomførte aktiviteter: Alle høringer vi har mottatt fra kommunen er besvart. Samarbeidssaker med andre lokalutvalg: ruteforslag, krav om ny ferje. I tillegg kommer lokale saker som: Bredband, manglende mobil dekning på øya, kursing i håndtering av hjertestarter, landingsplass for helikopter, skilting av veier, deltatt i arbeid for innkjøp av kjølerom til samfunnshuset, anskaffelse av bøker skrevet av lokal forfatter: Hjertås, stort engasjement i forbindelse med kongebesøket.

6.        Det har vært godt oppmøte på folkemøtene.

7.        Se pkt 2 som er en viktig del for å øke engasjementet.(info blant annet om åpne møter)

8.        Vi opplever at kommunikasjon er enveis. Saker vi sender inn får aldri noen tilbakemelding. Vi ønsker skriftlig tilbakemelding fra kommunen, slik at vi vet hvordan saken står.

9.        De saker vi har hatt er behandlet med den info som er tilsendt oss og i tillegg har vi benyttet tilgjengelige lokale kunnskap.

10.    Sakspapir ønskes på e-post. Det er også ønskelig med besøk fra kommunens ledelse minst en gang i løpet av perioden.

11.     Vi savner tilbakemeldinger fra kommunen.

12.    Direktevalget er et godt tiltak som bør videreføres!

13.     Rutine på god kommunikasjon mellom lokalutvalget og kommunen må etableres. I dag blir henvendelser ikke besvart.

14.    Ja, men det er også godt at nye slipper til.

15.    Hva med et infobrev en gang i mnd over ting kommunen har gjort/ønsker å utføre i kretsen?

 

 

Møtet slutt!

Gunn Aakre Strøm,                                                                                                                             Monica Karlsen(sign), Ingvild Karlsen(sing), Inger Lise K Aakre(sign)

 

*******************************************************************

Referat fra Grendemøte 30.06.11 😮

Til stede: Monica Karlsen, Inger Lise K Aakre, Bjørg Kristiansen, Arne Jan Hoff Sr, Randi S Hoff, Ingvild Karlsen, Ramona Aakre, Gunn Aakre Strøm, Fritjof H Strøm, Paul Amundsen, Terje Lauritzen, Siri Midtun, Wenche Kristiansen, Ann Birgit Kristiansen.

Sak 1: Valg av referent.
          Forslag: Gunn Aakre Strøm.
Enstemmig valgt.

Sak 2: Oppsett av valgliste for årets valg av lokalutvalg.
         
          Forslag:
          Paul Amundsen, Lyder Storhaug, Bjørnar Karlsen, Siri Midtun,
          Randi Sindre Hoff, Bodil Lind Aakre, Odd Kåre Kristiansen,
          Anna Monsen, Lars Gustav B E Hoff, Bjørg Kristiansen,
          Ramona Helen Aakre,Bent Roar Aakre, Jorunn Ø Monsen,
          Arne Jan Hoff (senior), Jim Roger Monsen, Jonny Losvik, 
          Trond Tarlasen, Carmen Luiten,Torstein Karlsen, Sebastian Aakre.
          Enstemmig valgt.
    
           Listen har 20 navn og er uprioritert.
 
Sak 3: Orientering om prosjekt. "Tilflytting og bolyst"
          (Lokalutvikling i kommunen)

           Inger Lise orienterte om prosjektets innhold, framgang
           og framdriftsplan.
           Lurt å bruke sommeren til å mobilisere kreftene til lokal
           " summing" om kretsen vår.

Møte slutt!
Gunn Aakre Strøm
Paul Amundsen(sign), Ramona Aakre(sign), Bjørg Kristiansen(sign)

********************************************************************

 

 

Lokalutvalgsmøte 13.06.11

 

Til stede:
Monica Karlsen, Ingvild Karlsen, Lyder Storhaug og Gunn Aakre Strøm.

Inger Lise K Aakre har meldt forfall. Vara ble ikke innkalt.

Sak 5/11:
Prosjekt tilflytting og bolyst.
Invitasjon til møte i Jektvik onsdag 15. Juni.

 Møtet har diskutert forskjellig ideer/innspill son vi ønsker med videre i debatten.

*Vi ønsker at en fra hvert lokalutvalg må få møte og uttalerett i prosjektgruppa.       

* En riktig og god håndbok om flytting til Norge/kommunen.

* Info fra hver krets om tilbud og muligheter. Bruk av internett.

* Vedlikehold av kommunale boliger,
for et bedre tilbud til eventuelle tilflytere

* Arbeidsplasser, Kommunehuset fortest mulig i bruk.                                                                                                                        
* Ivareta mulighetene/potensialet til den enkelte krets.

 

Sak 6/11: Valg av representanter til møtet i Jektvik 15.06.11.

Valgt: Monica Karlsen og Lyder Storhaug.
Vararepresentant Ingvild Karlsen.

Møte slutt!

Gunn Aakre Strøm, referent   

Lyder Storhaug(sign), Ingvild Karlsen(sign), Monica Karlsen(sign)           

**************************************************************************************************   

Lokalutvalgsmøte 21/3-2011

Til stede
: Monica Karlsen, Inger Lise Aakre, Ingvild Karlsen,   Bjørg Kristiansen, Lyder Storhaug
Gunn Aakre Strøm har meldt forfall. Stig Monsen meldte forfall som vara.

Sak 1/2011: O rientering v/leder:

- Selsøyvik lokallutvalg har tatt initativ til klage ovenfor Torghatten Nord fordi øyferga så ofte tas ut av sambandet uten å bli erstattet av annen ferge. Klage sendt 14/10-11.

- Klage 2: Torghatten Nord har innført gebyr for sending av førerløs bil. Gjerøy lokalutvalg slutter seg til klagen sammen med lokalutvalgene på de andre øyene. Klage sendt januar -11

- Rødøy lokalutvalg har tatt initativ til krav om bedre ferge i Rødøybassenget. Gjerøy lokalutvalg gir sin tilsluttning og har tidliger henvendt seg til kommunen om samme sak.

- Lokalutvalgene har mottatt kr. 2.500,- hver fra Rødøy kommune. Leder fører regnskap og sørger for at de som har utlegg får disse dekket.
Pengene oppbevares hos leder da vi ikke har konto.

Sak 2/2011: Orientering v/Inger Lise

 Ytre Helgeland regionråd har tatt initativ til prosjektet "Folketallsutvikling og tilflytting". Rødøy kommune deltar i prosjektet og lokalutvalgene vil bli en viktig samarbeidspart i løpet av 2011.

Sak 3/2011: Ang fremtidig legetjeneste i Rødøy.

Selsøyvik lokalutvalg uttrykker bekymring i forb.m. innføring av ambulansebåt i samkjøring med Lurøy. Lokalutvalget har i brev til Rødøy kommune v/ordfører fremastt krav om at kretsene Myken, Nordnesøy, Storselsøy, Sundøy, Selsøyvik, Gjerøy, Øresvik, Sørfjorden, Melfjordbotn og Jektvik beholder sine ambulerende kontordager, i prinsippet som i dag.Kopi er sendt til alle berørte lokalutvalg.

Vedtak:
Gjerøy lokalutvalg slutter seg til dette brevet.

Sak 4/2011: Lyder orienterte om utviklingen i sak 6/2010.

Maj-Britt Hafsmo har pr tlf. gitt orientering om at området Esvågvatnet er valgt ut som prosjekt i Rødøy.

Møte slutt.
Inger Lise K. Aakre(sign)  Lyder Storhaug(sign)Bjørg Kristianse(sign)  Ingvild Karlsen(sign)
Monica Karlsen(sign)

**********************************************************************************************************

                                                  

Møter 2010

 

Møte i Gjerøy lokalutvalg, 25.10.2010
kl 18.00 i Biblioteke

Til stede:
Lyder Storhaug, Inger Lise K Aakre, Ingvild Karlsen,
Monica Karlsen og Gunn Aa. Strøm

Sak 9/2010: Utsendt forespørsel om uttalelser til meldinger med forslag til utredningsprogram for planlegging av to vindkraftverk i Rødøy kommune.

Uttalelse til melding om planlegging av Seiskallåfjellet vindkraftverk
og tilhørende nettilknytning i Rødøy kommune. 

6.2: LANDSKAP
Det må legges like stor vekt på områder uten bebyggelse- som brukes til friluftsområder og sees i lys av områdets verdi som naturperle.
De områdene som er berørt av utbyggingen er innfallsport til Saltfjellet-Svartisen naturpark.
Vi gjør også oppmerksom på at Nordfjorden gjennom riksmedia er gitt status som Nord-Norges svar på Geirangerfjorden.

6.3: Fauna
Vi minner om at faunaen de siste årene er blitt mer mangfoldig i området.
Det er derfor viktig at utredningen bygger på oppdatert informasjon.

6.5:Jakt, fiske, friluftsliv
For å kartlegge jakt, fiske og friluftsliv er det en forutsettning at Polarsirkelen Friluftsråd, som Rødøy kommune er medlem av, trekkes inn med sin kunnskap.
Turistforeningen er aktiv bruker av området og bør tas med på råd.


6.6: Kulturminner kulturmiljø.
Det bør være en forutsetning at feltbefaring foretas.

6.8: Flora
Det er viktig at dokumentasjon er oppdater og at det foretas feltbefaring.

6.10: Støy, skyggekast og refleksblink.
Her må det legges like stor vekt på ubebygde områder som brukes til friluftsaktiviteter. Her er en naturperle som må tas vare på.
De områder som er berørt av utbyggingen er innfallsport til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.
Nordfjorden er for øvrig gjennom riksmedia gitt status som Nord-Norges svar på Geirangerfjorden
.

6.14: Reiseliv.
Helgelandskysten er en merkevare som av reiselivsnæringen selv er vurdert til å ha større potensial enn Lofoten.
Rødøy kommune er en del av denne regionen og profileres ved vår unike, vakre og uberørte natur.
Utstillingsvinduet i vår kommune er i første hånd riksvei 1, hurtigruten og riksvei 17 kystriksveien, som begge går gjennom kommunen.
Innkomst til kommunen sørfra går gjennom Kilboghavn og videre over Melfjorden på vei til Jektvik i nord. Dette gir både veifarende turister og fastboende naturelskere fritt utsyn til begge de planlagte vindkraftanlegg. Det samme gjeldet reisende med hurtigruten. Vi tror reiselivsnæringen fortsatt vil være tjent med markedsføring av naturskjønnhet som vårt fremste kjennetegn. En eller to vindmølleparker, slik disse er planlagt utbygd, vil fort ta bort fokus fra disse verdiene.

Geologisk kartlegging/undersøkelse
I utredningsprogrammet nevnes det ikke at det er foretatt geologiske undersøkelser/kartlegging av området.
Det kreves at det foretas slik undersøkelse/kartlegging av berørte områder, slik at ikke unike bergarter blir skadet ved en utbygging. eks området rundt Dyrstein.

Uttalelse til melding om planlegging av Kvalhodet vindkraftverk og tilhørende nettilknytning i Rødøy kommune.

6.2: LANDSKAP
Det må legges like stor vekt på områder uten bebyggelse- som brukes til friluftsområder og sees i lys av områdets verdi som naturperle.
De områdene som er berørt av utbyggingen er innfallsport til Saltfjellet-Svartisen naturpark.
Vi gjør også oppmerksom på at Nordfjorden gennom riksmedia er gitt status som Nord-Norges svar på Geirangerfjorden.

6.3: Fauna
Vi minner om at faunaen de siste årene er blitt mer mangfoldig i området.
Det er derfor viktig at utredningen bygger på oppdatert informasjon
.

6.5:Jakt, fiske, friluftsliv
For å kartlegge jakt, fiske og friluftsliv er det en forutsettning at Polarsirkelen Friluftsråd, som Rødøy kommune er medlem av, trekkes inn med sin kunnskap.
Turistforeningen er aktiv bruker av området og bør tas med på råd.


6.6: Kulturminner kulturmiljø.
Det bør være en forutsetning at feltbefaring foretas.

6.8: Flora
Det er viktig at dokumentasjon er oppdater og at det foretas feltbefaring.

6.10: Støy, skyggekast og refleksblink.
Her må det legges like stor vekt på ubebygde områder som brukes til friluftsaktiviteter. Her er en naturperle som må tas vare på.
De områder som er berørt av utbyggingen er innfallsport til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.
Nordfjorden er for øvrig gjennom riksmedia gitt status som Nord-Norges svar på Geirangerfjorden.

6.14: Reiseliv.
Helgelandskysten er en merkevare som av reiselivsnæringen selv er vurdert til å ha større potensial enn Lofoten.
Rødøy kommune er en del av denne regionen og profileres ved vår unike, vakre og uberørte natur.
Utstillingsvinduet i vår kommune er i første hånd riksvei 1, hurtigruten og riksvei 17 kystriksveien, som begge går gjennom kommunen.
Innkomst til kommunen sørfra går gjennom Kilboghavn og videre over Melfjorden på vei til Jektvik i nord. Dette gir både veifarende turister og fastboende naturelskere fritt utsyn til begge de planlagte vindkraftanlegg. Det samme gjeldet reisende med hurtigruten. Vi tror reiselivsnæringen fortsatt vil være tjent med markedsføring av naturskjønnhet som vårt fremste kjennetegn. En eller to vindmølleparker, slik disse er planlagt utbygd, vil fort ta bort fokus fra disse verdiene
.

Geologisk kartlegging/undersøkelse
I utredningsprogrammet nevnes det ikke at det er foretatt geologiske undersøkelser/kartlegging av området.
Det kreves at det foretas slik undersøkelse/kartlegging av berørte områder, slik at ikke unike bergarter blir skadet ved en utbygging.
Sak 10/2010: ORIENTERING
Årets TVaksjon, 24.oktober 2010

Denne gangen gikk midlene til Flyktningehjelpen.
Vår krets bidro med kr 5414,- .
De er levert Solfrid Lorentzen i Vågaholmen

Møtet slutt.
Gunn Aakre Strøm

 

 *****************************************************************************************************************************

 

Møte i Lokalutvalget 7. Juni 2010, klokken 18.00

Disse møtte:
Inger Lise K. Aakre, Ingvild Karlsen, Lyder Storhaug, Monica Karlsen
og Gunn Aa. Strøm

Sak 6/2010: Orienteringer
Lyder orienterte om muligheter for oppgradering av Esvågvannet også med tilrettelegging for rullestolbrukere (rullestolrampe, kai).

Lyder jobber videre med saken. Han har vært i kontakt med T. B. Håkonsen,
som er svært positiv til saken.

Sak 7/2010: Energi og klimaplan for Rødøy kommune.

 Anmerkninger:

Punkt 8, 1.1. T 1.3 - side 27
Vi forutsetter at tiltak for å redusere utslipp fra legeskyssbåten ikke må berøre dagens akuttberedskap.


Punkt 8, 1.3, T 3.4. - side 31
Ved utarbeidelse av en energi og klimaplan bør det være sterkere fokus på energisparing, gjennom tilskudd til energispakende tiltak i privathusholdninger.
Der bør være mindre fokus på kraftutbygging av typen vindkraft og småkraftverk.
Vi har i dag en fantastisk natur, en miljøperle å ta vare på, som forringes kraftig ved slik utbygging.


Sak 7/2010: Handlingsplan for folkehelse.

Side 13, punkt nr 7: Årlig tannlege/tannpleie til alle skolebarn.
Vi vil ha sterkere fokus på tannhelsetjenesten enn det kan se ut i planen.
Dette må minst resultere i at intensjonen i planen må oppfylles.
Rødøy kommune må selv ta initativ ovenfor Nordland Fylkeskommune.
 
Møte slutt.
Referent Gunn Aa. Strøm

Ingvild Karlsen (sig), Lyder Storhaug (sig), Monica Karlsen (sig)
Inger Lise måtte forlate møtet 20.10.

************************************************************************************

 

Lokalutvalgsmøte 21/3-2011

Til stede
: Monica Karlsen, Inger Lise Aakre, Ingvild Karlsen,   Bjørg Kristiansen, Lyder Storhaug
Gunn Aakre Strøm har meldt forfall. Stig Monsen meldte forfall som vara.

Sak 1/2011: O rientering v/leder:

- Selsøyvik lokallutvalg har tatt initativ til klage ovenfor Torghatten Nord fordi øyferga så ofte tas ut av sambandet uten å bli erstattet av annen ferge. Klage sendt 14/10-11.

- Klage 2: Torghatten Nord har innført gebyr for sending av førerløs bil. Gjerøy lokalutvalg slutter seg til klagen sammen med lokalutvalgene på de andre øyene. Klage sendt januar -11

- Rødøy lokalutvalg har tatt initativ til krav om bedre ferge i Rødøybassenget. Gjerøy lokalutvalg gir sin tilsluttning og har tidliger henvendt seg til kommunen om samme sak.

- Lokalutvalgene har mottatt kr. 2.500,- hver fra Rødøy kommune. Leder fører regnskap og sørger for at de som har utlegg får disse dekket.
Pengene oppbevares hos leder da vi ikke har konto.

Sak 2/2011: Orientering v/Inger Lise

 Ytre Helgeland regionråd har tatt initativ til prosjektet "Folketallsutvikling og tilflytting". Rødøy kommune deltar i prosjektet og lokalutvalgene vil bli en viktig samarbeidspart i løpet av 2011.

Sak 3/2011: Ang fremtidig legetjeneste i Rødøy.

Selsøyvik lokalutvalg uttrykker bekymring i forb.m. innføring av ambulansebåt i samkjøring med Lurøy. Lokalutvalget har i brev til Rødøy kommune v/ordfører fremastt krav om at kretsene Myken, Nordnesøy, Storselsøy, Sundøy, Selsøyvik, Gjerøy, Øresvik, Sørfjorden, Melfjordbotn og Jektvik beholder sine ambulerende kontordager, i prinsippet som i dag.Kopi er sendt til alle berørte lokalutvalg.

Vedtak:
Gjerøy lokalutvalg slutter seg til dette brevet.

Sak 4/2011: Lyder orienterte om utviklingen i sak 6/2010.

Maj-Britt Hafsmo har pr tlf. gitt orientering om at området Esvågvatnet er valgt ut som prosjekt i Rødøy.

Møte slutt.
Inger Lise K. Aakre(sign)  Lyder Storhaug(sign)Bjørg Kristianse(sign)  Ingvild Karlsen(sign)

Monica Karlsen(sign)

*********************************************************************************************************************************

 

Referat fra

GRENDEMØTE 29.MARS 2010

 

Felles møte for flere aktører: Generalforsamlingen for Gjerøy idretts- og samfunnshus, lokalutvalget og Gjerøy IL/UL.

 

Følgende møtte: Sigmund Aakre, Fritjof Strøm, Jim R. Monsen, Jonny Losvik, Else Uran, Gunn Aa. Strøm, Paul Aakre, Inger-Lise K. Aakre, Lyder Storhaug, Randi S. Hoff, Paul Aakre, Anita Karlsen, Torstein Karlsen, Ingvild Karlsen og Monica Karlsen.

 

 1. Valg av møteleder og referent:

Møteleder ble Gunn Aakre Strøm og referent ble Monica Karlsen. Begge enst. valgt.

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Enst. vedtatt.
 2. Driftsstyrets Årsberetning:

Opplest av Gunn.

Kommentarer: Solfrid Lorentzen er også medlem av driftsstyret. Fritjof Strøm er Web-ansvarlig. Paul Aakre er kasserer for Samfunnshuset. Det er kjøpt inn 50 kopper med asjetter og tefat.

Det bemerkes også at fotballtreningene på den lyse årstid forgår ute J                

 1. Regnskap. Paul Aakre orienterer. Den eneste bevegelsen på kontoen er innsetting av renten på kr.2,- . Saldo pr. 31.12.-10  kr.802,-
 2. Valg: Følgende skal velges

-Et styremedlem. Forslag: Bjørnar Karlsen, enst. valgt.

-Kasserer. Forslag: Inger-Lise K. Aakre, enst. valgt.

-Leder. Forslag: Gunn Aa.Strøm, enst. valgt.

-Et medlem til valgkomite. Forslag: Else Uran, enst valgt.

 

6.-Lokalutvalget orienterer om hva som har vært gjort siden 26/3-09, v/ Monica Karlsen.

  -Grendeutvikling, debatt. Grunnlag for debatten er brevet fra Fritjof og Lyder.

Første skritt er at den opprinnelige grendeutviklingsgruppa møtes, Fritjof og Inger-Lise kaller inn. De to er i den opprinnelige gruppa.

Den opprinnelige gruppas mandat er å invitere bygda til en myldre-kveld, der det forhåpentligvis kommer opp mange gode ideer. På dette møtet kan det dannes en arbeidsgruppe som jobber videre med å videreføre Gjerøy Grendeutvikling.

 

7. Gjerøy UL/IL. Orientering og debatt om lysene på fotballbanen v/leder Terje Lauritzen.

Terje Lauritzen møtte ikke (er ute og reiser), så vi fikk ikke orientering. Det som kom tydelig frem i møtet er at vi ønsker lysene i drift igjen.

 

8.Utbygging av platten ved nødutgangen fra gymsalen.

Saken er meldt inn fra Øyblomsten Hagelag. De ønsker et økonomisk samarbeid med andre lag og foreninger for å få dette satt i verk. Paul Amundsen skaffer pris på hva en platt vil koste, i materialer. Fritjof samkjører de aktuelle lag og setter jobben i gang.

 

9. Overførsel av Driftsstyrets konto fra Helgeland Sparebank til Postbanken.

Dette ønskes gjort fordi brevgiro er så dyrt. Det er dessuten greit siden Møtestedet allerede har konto i PB og vi nå skal ha felles kasserer.

 Møtet slutt kl.20.00

Referent Monica Karlsen

******************************************************************************************************************************

Gjerøy Idretts- og Samfunnshus
Årsberetning for 2009.

Styret har i 2009 bestått av:
Leder Gunn Aakre Strøm, kasserer Inger Lise K Aakre, Paul Aakre
Vararepresentanter, Lyder Storhaug, Jim Monsen
Representanter fra:
Øyblomsten Hagelag, Bodil Lind Aakre
Gjerøy Ungdoms- og Idrettslag, Terje Lauritzen
Rødøy kommune Randi S Hoff
Lokalutvalget Lyder Storhaug

Det har siste år vært avholdt tre styremøter, og ett felles grendemøte/generalforsamling.

Generalforsamlingen var den 26.03.09. Her ble det bestemt at styringsgruppa for biblioteket skulle overta funksjon som driftstyret for Gjerøy Idretts- og Samfunnshus. Øvrige representanter innkalles etter behov. 
Valg ble gjennomført på ordinær måte.
Arbeidet i gruppa har vesentlig vært bibliotek/Møteplassrelatere, det har derfor ikke vært kalt inn til felles møte. Det har heller ikke blitt meldt inn noen saker fra partene.

Bibliotek cafe' på lørdager er fortsatt et møtested med kaffeprat og bokbytte. Enkelte ganger har vi også lagt inn andre aktiviteter som: Høytlesing, Quiz, brettspill og lignende.
Rommet benyttes også til ambulerende kunstutstillinger.
Etter at butikken har starta opp, ser det ut som at behovet for åpent hus er blitt mindre. Vi valgte derfor å kutte ned lørdagsåpningene til annen hver uke denne høsten.
For øvrig er biblioteket åpent hverdager mellom 13.00 og 15.00, og når det er andre arrangement på huset.

Trim og trening. Innendørs er det jevnlige treningsøkter med: Innebandy, Vollyball, Ball og Steptrening, noe kurvball og noen treningsøkter med gym- akrobatikk.
I den grønne årstiden er det vesentlig fotballtrening i alle varianter og størrelser som er regjerende.

Annen bruk av huset:
Kystpartiet- Årsmøte
Filmkvelder
Skoleturcafe' 
Øyblomsten Hagelag med salg av: sommerblomst, løker, juleblomst, tovedag.
Pinse- cafe'
Sommer-cafe' med besøk av Elly og Knut Lauritsens kunst og bokutstilling.
Valgcafe'
Musikkskolen, Kammerkorhelg
Foreldreforeninga, 17.Mai arrang. og Julegrantenning
Cafe' med salg av håndmalt porselen, besøk av Jorunn Johansen
Skolens juleavsluttning.

Utleie. Huset har vært leid ut fem ganger i 2009.

Uteområdet. Vi vil rette en takk til Øyblomsten Hagelag og Gjerøy UL/IL som i mange år hat tatt ansvaret for organiseringen av dugnader med vedlikehold av bed og klipping av gresset.

Idretts og Samfunnshusets tilstand.
Vi registrer at huset fremdeles har noe vedlikehold på vent. 
Håndtak til flere av dørene er løse. Nødugangen fra hallen er ikke mulig å åpne. Veggene trenger oppmaling. Knotter til kjøkkenskap faller av. Oppvaskmaskin er ikke i forsvarlig stand. Rommet innefor kjøkken trenger innredning for praktisk bruk. Og det er nødvendig med nøkkel til lagerrommet ved gymsalen.

Nye innkjøp. Vi har dette året ikke gjort nye innkjøp til huset, men det begynner å forme seg en liste over ønsket innkjøp -spesielt til kjøkkenet. Det er mye vi trenger for å være hjulpen når huset skal leies ut. Målet er å supplere etter hvert som behovene avdekkes og pengene til betaling er på plass.
For øvrig kan det trenges en bedre organisering av kjøkkenet. 

Forvalting av huset.
Som kjent er Gjerøy Idretts- og Samfunnshus et samlingssted for alle på øya som måtte ønske å bruke huset. Det er derfor viktig at alle som bruker huset er nøye med å holde orden og rydde opp og på plass etter seg. Da blir det trivelig for alle pårter å benytte huset.
Minner også om at i skoletiden er rektor ansvarlig for huset og bruk i denne tiden gjøres etter avtale med henne. All annen bruk av huset etter skoletid går via driftsstyrets leder.

Takk til alle som har benyttet huset til glede for øyas befolkning også i 2009.
Vi ønsker alla et godt arbeidsår også i 2010.

Gjerøy 15.3.2010
For styret Gunn Aakre Strøm

*****************************************************************************************************************************                                                                                           


MØTE I GJERØY LOKALUTVALG 8. FEBRUAR 2010

Disse møtte: Ingvild Karlsen, Laila Aakre, Monica Karlsen, Inger Lise K. Aakre.
Ellers møtte: Bjørg Kristiansen som vararepr. for Lyder Storhaug.

Saker til behandling:

1/2010: Maleri-saken
Viser til sak 27/08. Saken er utredet og en vanlig innboforsikring vil bli for usikker for lån av bildet som har en takst på 40.000.
I ettertid er vi blitt kjent med at det finnes bilder/foto fra Buøyvalen med bebyggelse.

Enst. vedtak: Saken avsluttes.

2/2010: Henvenselse til Rødøy kommune ang. mulighet for å levere
plastavfall til HAF.
Monica har tatt kontakt med HAF i saken. HAF har hatt prøveordning med å samle inn plast, men avventer innsamling i påvente av mottak som ligger nærmere enn Tyskland, som er dagens alternativ.
Gjerøy lokalutvalg oppfordrer Rødøy kommune til å ta saken opp med HAF.

3/2010: Mangelfull informasjon fra Torghatten Nord ved ruteendringer.
Monica skriver brev til Torghatten Nord og gjør de oppmerksom på at det gis mangelfull informasjon ved ruteendringer. Det bes om at selskapet sender ut oppslag i kretsene ved endringer- også av kortvarige perioder.

4/2010: Brev fra Fritjof og Lyder til Gjerøys befolkning- utsendt januar -10.
Monica tar kontakt med Lyder og Fritjof med forslag om at saken tas opp i grendemøte.
Det oppfordres videre til å holde møtet på en lørdag for å få størst mulig oppmøte. Det er også en grunn for å få flest mulig ungdommer til å komme.
Brevet bør kopieres opp på baksiden av innkallingen.

5/2010: Eventuelt.
Monica informerte om at Anita Karlsen jobber for å få tak i alle bøker av John Hjertås, slik at "øya" kan få til odel og eie.

Det jobbes også med å få tak i fotografi fra Buøyvalen med bebyggelse på.
Dette for å "gjøre stas" på øyas forfatter.

Møtet slutt
Inger LIse K Aakre

Bjørg Kristiansen (sing), Ingvild Karlsen(sign), Laila Aakre(sign),
Monica Karlsen(sign)

*******************************************************************************************************************************

MØTE I GJERØY LOKALUTVALG 13. JANUAR 2010 KL. 18.00 PÅ SAMFUNNSHUSET.

 

Disse møtte: Monica L. Karlsen, Ingvild Karlsen, Gunn Aakre Strøm, Inger Lise K. Aakre og Stig Monsen som vararepresentant for Lyder Storhaug som har meldt forfall.

Ellers møtte Terje Lauritzen for Gjerøy IL/UL og Bjørg Kristiansen.

 

 

Sak til behandling:

Høringsutkast til Kommunedelplan 2010 – 2013 Anlegg og områder for idrett, friluftsliv og kulturbygg

 

1.         Lokalutvalget ønsker å poengtere at det bør bli sendt ut minst ett eksemplar til hvert av medlemmene i utvalget i en så viktig høringssak.

 

2.         Det er også flere aktører som burde bli tatt med i en slik høring eksempelvis: Rødøy Musikkskole, Rødøy Frikirkes barne- og ungdomsarbeid med særlig tanke på speidergruppen.

 

 1. Det må brukes rett navn på de anlegg som er opplistet i planen; vi viser til side 7 og 8 og ønsker å presisere at vårt anlegg heter: Gjerøy idretts- og samfunnshus.

 

 1. I punkt 2.3 er det skrevet at det kun er to idrettslag i kommunen (bare Tjongsfjord er nevnt). I blant annet Gjerøy IL/UL er det stor, kontinuerlig aktivitet innen fysisk fostring blant barn, ungdom og voksne. Det er per definisjon ingen krav til divisjonstilhørighet for å være ett fullverdig idrettslag. Gjerøy IL/UL har også gjort seg sterkt bemerket i fotball, volleyball og innebandy både innad i kommunen og ved deltagelse i turneringer utenom kommunen.  Laget drifter en helårig turløype og har i mange år premiert for flest noteringer i ”fjellboka” som er plassert ved varden på Gjerøyfjellet.

Det er viktig at aktiviteten i de små idrettslagene blir framhevet i høringsdokumentet.

Planen bør ikke skille mellom de rene idrettslagene og lagene som er registrert kombinert IL/UL.

 

Stig Monsen måtte forlate møte og Bjørg Kristiansen trer inn som vara for han.

 

 1. Til punkt 3.1.1: Dette er et bygg som har til hensikt å betjene hele Rødøy kommunes befolkning. Med tanke på kommunikasjonsmønstret i kommunen er det vanskelig å stille seg bak lokaliseringen. Jektvik er et knytepunkt som kommunikasjonsmessig fungerer best for alle kretser.

 

 1. I punkt 1.1 og 1.1.3 er det nevnt at bygget også skal romme andre kulturelle aktiviteter enn idrett. Vi ønsker at dette blir lagt vekt på under planleggingen av byggets utforming slik at det i realiteten kan brukes til alle formål for hele befolkningen.

 

 

Møtet slutt

Monica Karlsen                Ingvild Karlsen                      Bjørg Kristiansen

 

Gunn Strøm                     Inger Lise K. Aakre

 

 *****************************************************************************************************************************
    

referater 2009

 

 Referat fra Grendemøte søndag 20.sept 2009. 

Gjerøy Idretts- og samfunnshus

 

Disse møtte: Ingvild Karlsen, Monica Karlsen, Paul Amundsen

Stig Monsen, Terje Lauritzen, Solgun G Storhaug, Lyder Storhaug

 

Sak til behandling:  Brev fra ordføreren i Rødøy ang. endring av ferjeruten i Rødøybassenget.                                                                                          Endringen går ut på å bytte onsdages- og fredagsruten i sin helhet. 

Et enstemmig grendemøte ber om at ruten beholdes slik den er i dag. Vedtaket er gjort med følgende begrunnelse:

Tilbudet om endring er et annet enn det vi ba om tidligere, og gir større konsekvenser for aktiviteten innad i kommunen.

Fredagsturen til Mo blir kraftig nedkortet - en ankommer ikke Mo før kl 13.00. Dersom elever skal ha fri onsdager fører det til større timefravær, og et ugunstig tidspunkt å komme hjem med barn som skal på skolen dagen etter.

Elever ved Rødøy kommunale Musikkskole benytter ferja aktivt som transportsmiddel til og fra undervisning, ved ruteendring vil elevene miste sitt undervisningstilbud.

Frikirken i Rødøy har ungdomssamling på fredager og ungdommer fra ytterøyene kan ikke delta på dette ved eventuell ruteendring.

Dlik som dagens rute er reiser både voksene og barn til Rødøy fredags kveld for å benytte svømmebassenget.

 

Monica sørger for å renskrive og sende vedtaket til ordføreren.

                                                                                                                                                                   

Møte slutt.                                               

Referent Inger Lise.                            

 

*****************************************************************************************************************

Lokalutvalgsmøte 17/9-09

Følgende møtte: 

Inger L K Aakre, Bjørg Kristiansen, Lyder Storhaug, Laila Aakre,Monica Karlsen
Fraværende medlemmer: Gunn Aa. Strøm, Ingvild Karlsen

Sak 3/09:

Henvendelse fra kommunen ang. endringer i fergeruta. Se innkalling.
Vi kaller inn til Grendemøte søndag 20/9-09 kl 20.00. Se brev til alle husstander.

Sak 4/09:

Orienteringer
Leder har ikke undersøkt mulighet for levering av plast til HAF.                                                     
Setter opp dette til neste møte, der vi henvender oss til de andre lokalutvalgene for å høre hva de mener.

Sak 5/09: Ingen andre saker innkommet.

Sak 6/09: Neste lokalutvalgsmøte:                                                
                  Onsdag 14. Oktober kl 18.00

Referent: Monica Karlsen         

                   

******************************************************

Grendemøte med generalforsamling for Gjerøy Idretts- og Samfunnshus.
Torsdag 26. mars, klokken 19.00

 

Sak 1: Valg av møteleder og referent
Møteleder: Gunn Aakre Strøm. Referent: Lyder Storhaug

 Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste
Enstemmig godkjent

 Sak 3: Årsberetning.
Kommentarer til årsberetningen: Møtestedets lørdagskafe’er har hatt lite tilgang til nettet. Dette skyldes at nettet kobles av hver ettermiddag etter skoleslutt. Papirutgaven av årsberetningen er delvis vanskelig å lese p.g.a. dårlig utskrift. Årsberetningen kan leses på nettet.

 Sak 4: Regnskap
Paul Aakre gikk gjennom regnskapet.
Regnskapet godkjennes.

 Sak 5: Eventuell endring av driftsstyrets organisering
Det foreligger et forslag til endring av styringsstrukturen for samfunnshuset:

Styringsgruppa for Prosjekt Møtested fungerer som driftsstyre. Representant for skole, lokalutvalg, ungdoms/idrettslag og hagelaget innkalles med forslags og stemmerett i saker som de berøres av. Saker må innsendes slik av det nye driftsstyret får innkalt alle berørte parter. Saksliste legges ut på nett slik at hver enkelt representant/lag kan avgjøre om de vil møte. Melding om saksliste sendes til hver enkelt representant pr mail eller post. Ved partall av oppmøtte stemmeberettigede har leder dobbeltstemme.
Forslaget enstemmig vedtatt

 Sak 6: Valg
Generalforsamlingen velger en representant for ett år og to representanter for to år. Denne ordningen gjelder for valget i 2009. Ved senere valg velges representantene for perioder a’ 2(to) år.

Som representanter til driftsstyret foreslås: Inger Lise K Aakre, Gunn Aa. Strøm, Paul Aakre. Etter henstilling fra Paul Aakre innstilles han som valgbar representant for ett år.

Valgresultat: Inger Lise K. Aakre og Gunn Aa. Strøm er valgt for to år. Paul Aakre er valgt for ett år.

Forslag til vararepresentanter for to år:Lyder Storhaug og Jim Monsen
Valgresultat: Lyder Storhaug og Jim Monsen.

Forslag til leder: Gunn Aa. Strøm og Paul Aakre
Valgresultat: Gunn Aa. Strøm 6 stemmer, Paul Aakre 1 stemme

Valg av revisor: Anny Lauritzen og Ingvild Karlsen er valgt

Valg av vara: Monica Lauritzen
Valg av valgkomite: Else Uran Leder, Anita Karlsen, Dag Olsen

 Sak 7: Diverse orienteringer ved lokalutvalgsleder
Monica Lauritzen refererte saker som er tatt opp i lokalutvalget.

Møtet hevet kl 21.20

Lyder Storhaug(sign)

 

Ingvild Karlsen (sign.)  Paul Aakre(sign) Monica Karlsen(sign) Jim R. Monsen(sign

Gunn Aa Strøm(sign) Randi S Hoff(sign)

*************************************************************************************

 
Møte i Gjerøy lokalutvalg 05.03.09

, I biblioteket, kl 20.00

Til stede:

Monica Karlsen, Ingvild Karlsen, Lyder Storhaug, Gunn Aakre Strøm og vara Laila Aakre

Inger Lise Kvalvik Aakre var bortreist

Sak 01/09: Krav om ny ferge i Rødøybassenget.

Lokalutvalget har mottatt kopi av brev til ordføreren i Rødøy, fra kystpartiet. Her fremmes krav om at det ved ny anbudsrunde for fergedriften i Rødøybassenget, bli overbygget ferge, med betydelig større fart.

Vi er gjort kjent med at det nå skal være ny anbudsrunde for ferga.  Lokalurvalget skriver brev til ordføreren for å fremme våre krav til ny ferge.

 ***

GJERØY LOKALUTVALG,  8195 GJERØY                                                                            05.03.09

V/Monica Karlsen, monica.karls@hotmail.com,

 

Til ordføreren i Rødøy, 8185 Vågaholmen

 Olav Terje Hoff, ordforer@roedoy.kommune.no

 

I forbindelse med ny anbudsrunde for fergedriftet i Rødøybassenget vil lokalutvalget komme med følgende uttalelse:

Vi mener det er rimelig å kreve lukket ferge i Rødøybassenget. Dette er en av de lengste og mest værutsatte fergestrekningene. Bruk av åpen ferge er uhensiktsmessig og lite gjennomtenkt. Biler utsettes, selv med minimal sjøgang, for betydelig sjøsprøyt og nedsalting. Dette fører til lakkskader og rustangrep.

Ved ising og snøfall vil isflak og snø falle ned fra åpne baugporter og være til fare for både kjøretøy og passasjerer til fots ved om bord- og i landkjøring.

Når det gjelder skipets fart må det også stilles større krav. Sambandets lengde tilsier at fart er en betydelig faktor.

Det må videre stilles større krav til passasjervennlig salong. Dette gjelder både bekvemmelighet, barnevennlighet og mulighet for utsyn under fergeturen.

Kapasiteten er dessuten et større problem for reisende i sommerhalvåret og ved spesielle anledninger som for eksempel bryllup, konfirmasjoner og stevner av diverse art.

For Gjerøy lokalutvalg

Monica Karlsen, leder (sign)

*****

Sak 02/09: Referatsaker.

A: Oppfølging av malerisak.

Monica er i dialog med Tormod Lønaas og Kolbjørn Lorentzen om saken.

B: Ambulansetjenesten.

Det er skrevet brev til Rødøy kommune som vedlegges her.                                                         

 

Gjerøy lokalutvalg

V/leder Monica Karlsen

8195 GJERØY                                                                                                               19.02.09

 

Til Rødøy kommune

Formannskapet v/ Ordfører

8185 VÅGAHOLMEN

 

Vedr. Ambulansebåttjeneste i Nordre basseng, for kommunene Rødøy, Lurøy og Træna.

Rødøy kommune har pr. i dag en velfungerende og trygg ambulanseordning. Det er derfor med stor undring vi ser at det  jobbes videre med felles ordning for Rødøy og Lurøy kommune, da konklusjonen fra helsepersonellet er at ordningen ikke bør videreføres. Både leger og mannskapet på ”Rødøyfjord” er kritiske til samarbeidet da distansen og utrykningstiden mellom ytterpunktene er stor. Dette løses ikke med en raskere båt, da været ofte setter begrensninger for farta.

Det kom også klart frem av evalueringen/uttalelsen fra helsepersonellet at belastningen for vakthavende lege var stor under prøveperioden. Dette er svært negativt i en tid da det er vanskelig å rekruttere leger til kommunen.

Gjerøy lokalutvalg vil at dagens ordning skal opprettholdes og ser ikke mening i å gjøre endringer som vil gi oss et dårligere tilbud.

 For Gjerøy lokalutvalg

Monica Karlsen.


C: Brannkorps kort orientering. Saken vil bli tatt opp på neste møte.

 Møte slutt

Rett utskrift: Gunn Aakre Strøm(sign)

Lyder Storhaug(sign), Monica Karlsen, Ingvild Karlsen(sign), Laila Aakre(sign)

 

**************************************************************