Vedtekter

GJERØY UL/IL

Vedtekter

1. FORMÅL

1.1.   Laget er selveiende og frittstående og med utelukkende personlige medlemmer.

1.2. Lagets formål er å fremme idrettsglede, fysisk aktivitet, formidle kultur og øke samholdet i bygda.

 

2. Medlemmer

Alle som vil kan bli medlem av GJERØY UL/IL.

 

3. Kontingent.

3.1. Kontingenten fastsettes av Årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem i laget.

3.2. Kontingenten er for barn, 0- fylte 16 år      kr.25,-

                                    student, til fylte 20 år          kr.50,-

                                   voksen, fra 16 år      kr.100,-

 

4. Stemmerett og valgbarhet.

4.1. For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde laget kontingent.

4.2. Alle medlemmer som har stemmerett i laget er valgbare til styret.

Unntak gjelder ungdomsrepresentant fra ungdomsskoletrinnet. Denne har kun uttalelsesrett i styret.

 

5. Årsmøte

5.1. Lagets høyeste myndighet er Årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned.

5.2. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og ved oppslag i kretsen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker før møtet og fullstendig saksliste legges ut på lagets hjemmeside 1 uke før møtet.

5.3. Vedtaksførhet.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer styrets antall medlemmer, dvs.5.

Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det kalles inn til nytt årsmøte uten krav til minimumsdeltagelse.

5.4 Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

5.5 På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas før godkjenning av saksliste.

 

6. Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av laget.

 

7. Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt av vedtektene er et vedtak gyldig med et alminnelig flertall av avgitte stemmer.

Valg foregår hemmelig, ved stemmesedler, om det foreligger flere enn et forslag eller om det fremmes krav om slik avstemning fra medlem.

Stemmelikhet avgjøres ved omvalg. Ved stemmelikhet også her avgjøres valget ved at leder bruker sin dobbeltstemme, eller ved loddtrekning.

 

8. Årsmøtets oppgaver

8.2 Åpning av møtet v/leder.

8.2 Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen.

8.3 Godkjenning av saksliste.

8.4 Behandle Årsmelding.

8.5 Behandle lagets regnskap, i revidert tilstand.

8.6 Valg ihht. vedtekter.

8.7 Innkomne forslag

(Minimum av hva sakslista skal inneholde)

 

9. Ekstraordinært årsmøte

9.1 Ekstraordinært årsmøte holdes når flertall i styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

9.2 Innkallingsfrist for slikt møte er minst 14 dager.

9.3 E.Å. kan kun behandle saker som er kunngjort i innkallingen.

 

10. Styret

10.1 Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og en ungdomsrepresentant. I tillegg er det 2 varamedlemmer, 2 revisorer og 2 valgstyremedlemmer.

10.2 Valgsyklus er 2 år, med unntak av ungd.repr. som velges hvert år.

Første år velges leder, styremedlem 1 og 2, ungdomsrepresentant, varamedlem 1, revisor 1 og valgstyremedl. 1

Andre år velges nestleder, styremedlem 3, ungdomsrepresentant, varamedl. 2, revisor 2 og valgstyremedl. 2.

10.3 Suppleringsvalg

Kan foretas i årsmøte eller ekstraord.årsm. om nødvendig.

10.4 Styret skal ha sekretær og kasserer, dette gjøres av styret selv ved konstituering.

 

11. Styrets oppgaver

11.1 Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.

11.2 Oppnevne komiteer til tiltak/arrangement, ved behov.

11.3 Ha kontroll på lagets økonomi, å se til at lagets eiendeler/eiendom forvaltes riktig.

 

12. Utleie av Ungdomshus.

Utleie gjøres gjennom leder, og pris pr. arrangement er satt til kr.500,-

Leder rapporterer utleie til kasserer som sender regning til leietager.

 

13. Aldersgrense for offentlig fest er satt til 15 år .

14. Oppløsning av laget

14.1 Oppløsning av laget kan bare behandles i ordinært årsmøte, og trenger 2/3 flertall for å vedtas.

14.2 Når slikt vedtak er fattet skal det av årsmøtet oppnevnes en gruppe på 3 personer som skal foreta selve avviklingen.

14.3 Lagets eiendeler/eiendom skal etter avviklingen videreføres til formål på Gjerøy og i tråd med formålsparagrafen 1.2.

 

 

 Vedtatt og godkjent i årsmøtet 19.mai 2010     


Ny kontingent vedtatt på årsmøtet 30.01.2013

Kr.200,- for voksne

kr.100,- for student 

kr.50,- for barn